Privacybeleid

Informatiebeveiliging
Notapp heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om informatie in onze (geautomatiseerde) omgevingen te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Mede in dit kader is Notapp gecertificeerd tegen de norm ISO/IEC 27001:2013, met certificaat ISC-159.

Persoonsgegevens
Notapp hecht belang aan de bescherming van (persoons-) gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder wordt beschreven hoe wij omgaan met persoonsgegevens en hoe we deze beschermen. Ons privacybeleid is bedoeld voor alle personen van wie Notapp persoonsgegevens verwerkt, zoals onder andere (potentiële) klanten, personen die gebruik maken van onze diensten  en personen die bij Notapp solliciteren.

Wij verzamelen persoonsgegevens nadat u deze aan ons heeft verstrekt. Meestal doordat u gebruik maakt van een van onze geautomatiseerde systemen. Maar ook bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals van ketenpartners in het proces van overdracht registergoed (onze belangrijkste dienst), van wederpartijen, uit het Handelsregister of het Kadaster of door gebruik te maken van andere openbare bronnen.

Doeleinden
Notapp kan uw persoonsgegevens voor de verschillende doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld om diensten te verstrekken, om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen of voor marketingactiviteiten. Als wij uw gegevens verkrijgen in het kader van een automatiseringsdienst die wij leveren voor een van onze klanten, dan verwerken wij (als zogenaamde sub-verwerker) uw gegevens alleen ten behoeve van de betreffende klant en gebruiken wij uw gegevens nooit voor onszelf. In dat kader bepaalt onze klant in beginsel hoe wij omgaan met uw gegevens, waarbij uiteraard de wettelijke kaders gelden.

Derden
In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden. Het delen van uw persoonsgegevens met deze derde partijen gebeurt alleen voor de voornoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit privacybeleid vermelde grondslagen. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf ook verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Notapp is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Notapp, sluit Notapp met deze derde een verwerkersovereenkomst die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u het aangeeft. Uw persoonsgegevens worden verwijderd als u uw toestemming tot gebruik intrekt of als verwerking van uw gegevens ten behoeve van onze klanten is afgerond.

Inzage
U kunt Notapp verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u kenbaar maken per email: info@notapp.nl. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens die Notapp verwerkt als subverwerker ten behoeve van onze opdrachtgevers, dient u uw verzoek in bij deze opdrachtgever in. 

Wijzigingen
Notapp kan zijn privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Op deze website treft u steeds een actuele versie aan.

Contact
Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot
Notapp Exploitatiemaatschappij B.V.
Lt.Gen. van Heutszlaan 4
3743 JN Baarn
tel. 088-6682800
e-mail: info@notapp.nl